Có 3 kết quả:

依依 y y咿咿 y y猗猗 y y

1/3

y y

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. mềm mại phất phơ (vẻ tốt tươi)
2. dằng dặc khôn nguôi (tình cảm)
3. trơ trơ, không đổi thay

Từ điển trích dẫn

1. Mềm yếu, phất phơ. ◇Thi Kinh 詩經: “Tích ngã vãng hĩ, Dương liễu y y; Kim ngã lai tư, Vũ tuyết phi phi” 昔我往矣, 楊柳依依; 今我來思, 雨雪霏霏 (Tiểu nhã 小雅, Thải vi 采薇) Xưa ta ra đi, Dương liễu mềm mại phất phơ; Nay ta trở lại, Mưa tuyết lả tả.
2. Quyến luyến không rời. ◇Diêu Nãi 姚鼐: “(Trương) diệc quả văn kì ngôn, độc mỗi kiến y y hướng dư bất nhẫn li, khả niệm dã” (張)亦寡聞其言, 獨每見依依向余不忍離, 可念也 (Trương Quan Quỳnh di văn tự 張冠瓊遺文序).
3. Nhung nhớ, hoài niệm. ◇Trương Hoàng Ngôn 張煌言: “Thiết mộ anh danh cửu hĩ, nam bắc tương cách, vị hoàng thức kinh, sử nhân túc dạ y y” 竊慕英名久矣, 南北相隔, 未遑識荊, 使人夙夜依依 (Dữ Trương Thừa Ân thư 與張承恩書) Ngưỡng mộ danh tiếng từ lâu, nam bắc cách ngăn, may mắn hân hạnh được quen biết, khiến người ngày đêm tưởng nhớ.
4. Lưa thưa, lác đác. ◇Đào Tiềm 陶潛: “Ái ái viễn nhân thôn, Y y khư lí yên” 曖曖遠人村, 依依墟里煙 (Quy viên điền cư 歸園田居).
5. (Tượng thanh) Lao nhao, ríu rít... ◇Đái Danh Thế 戴名世: “Tự dĩ nhẫm nhiễm bán sanh, khảm kha vô nhất ngộ, mễ diêm thường khuyết, gia nhân nhi nữ y y đề hào” 自以荏苒半生, 坎坷無一遇, 米鹽常缺, 家人兒女依依啼號 (Tiên quân tự lược 先君序略).

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng gà.
2. Tiếng lợn kêu. ◇Triều Bổ Chi 晁補之: “Thỉ mẫu tòng đồn nhi, Thỉ đề đồn y y” 豕母從豚兒, 豕啼豚咿咿 (Đậu diệp hoàng 荳葉黃) Heo mẹ theo heo con, Heo nái kêu heo con ủn ỉn.
3. Tiếng côn trùng. ◇Lưu Vũ Tích 劉禹錫: “Thảo thương thương hề nhân tịch tịch, Thụ sắc sắc hề trùng y y” 草蒼蒼兮人寂寂, 樹槭槭兮蟲咿咿 (Thu thanh phú 秋聲賦) Cỏ xanh xanh hề người lặng lẽ, Cây xào xạc hề côn trùng râm ran.
4. Tiếng xót xa bùi ngùi. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Mẫu thả tử, kì minh y y” 母且死, 其鳴咿咿 (Miêu tương nhũ 貓相乳) Mẹ sắp chết, nó kêu thương xót.
5. Cảnh tượng thê lương. ◇Lục Quy Mông 陸龜蒙: “Thanh quang tiễu bất động, Vạn tượng hàn y y” 清光悄不動, 萬象寒咿咿 (Minh nguyệt loan 明月灣) Sáng trong im bất động, Cảnh vật lạnh thê lương.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng gà gáy — Tiếng lợn kêu.

Một số bài thơ có sử dụng