Có 1 kết quả:

淹月 yêm nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở lại thêm một tháng.