Có 1 kết quả:

淹遲 yêm trì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chậm chạp, trễ nải.