Có 1 kết quả:

厭人 yếm nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chán ghét người đời.

Một số bài thơ có sử dụng