Có 2 kết quả:

晏食 yến thực燕食 yến thực

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bữa cơm chiều. Bữa cơm tối.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bữa tiệc — Bữa cơm hàng ngày.