Có 1 kết quả:

揭榜 yết bảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Treo tấm gỗ viết tên người thi đậu, hoặc viết lệnh của quan.

Một số bài thơ có sử dụng