Có 2 kết quả:

揭晓 yết hiểu揭曉 yết hiểu

1/2

yết hiểu

giản thể

Từ điển phổ thông

vạch trần, phơi bày

yết hiểu

phồn thể

Từ điển phổ thông

vạch trần, phơi bày

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bày tỏ ra, giảng giải cho người khác rõ — Cũng chỉ sự treo bảng cho biết tên người thi đậu.