Có 1 kết quả:

要地 yếu địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất quan trọng, cần giữ gìn.

Một số bài thơ có sử dụng