Có 1 kết quả:

要害 yếu hại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Với mình là quan trọng, với kẻ địch là thua thiệt. Chỉ chỗ đất quan trọng, cần giữ.