Có 25 kết quả:

厭 yểm壓 yểm奄 yểm媕 yểm广 yểm弇 yểm掩 yểm揜 yểm晻 yểm檿 yểm殗 yểm淹 yểm渰 yểm罨 yểm裺 yểm闇 yểm靥 yểm靨 yểm魇 yểm魘 yểm黡 yểm黤 yểm黭 yểm黶 yểm龑 yểm

1/25

yểm [yêm]

U+5944, tổng 8 nét, bộ đại 大 (+5 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. bao la
2. bị hoạn
3. bỗng, chợt

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Bao trùm. ◎Như: “yểm hữu” 奄有 bao trùm hết, có đủ hết cả. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Tưởng Cao Hoàng tru Tần diệt Sở, yểm hữu thiên hạ” 想高皇誅秦滅楚, 奄有天下 (Đệ tứ hồi) Nhớ đức Cao Hoàng đánh nhà Tần, diệt nước Sở, bao trùm thiên hạ.
2. (Phó) Chợt, vội, bỗng, đột nhiên. ◇Lục Cửu Uyên 陸九淵: “Bí nhật bất tri hà tật, nhất tịch yểm nhiên nhi thệ” 比日不知何疾, 一夕奄然而逝 (Dữ Chu Nguyên Hối thư 與朱元晦書) Gần đây không biết bệnh gì, một đêm chợt mất.
3. Một âm là “yêm”. (Phó) Lâu. § Thông “yêm” 淹.
4. (Động) Ngưng, đọng, trì trệ. § Thông “yêm” 淹.
5. (Danh) Người bị thiến. § Thông 閹. ◎Như: “yêm nhân” 奄人 người đàn ông bị thiến, “yêm hoạn” 奄宦 hoạn quan, thái giám.

Từ điển Thiều Chửu

① Bao la. bao la có hết các cái gọi là yểm hữu 奄有.
② Chợt, vội.
③ Yểm nhân 奄人 quan hoạn.
④ Một âm là yêm. Lâu, cũng như chữ yêm 淹.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Bao trùm, bao phủ: 奄有 Có đủ hết tất cả;
② Bỗng, đột nhiên, chợt, vội: 王師奄到 Quân nhà vua chợt đến (Nguỵ thư).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gấp rút. Thình lình — Lặng lẽ. Im lặng như không còn sinh khí nữa — Một âm là Yêm. Xem Yêm.

Tự hình 4

Dị thể 9

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

yểm [am, an]

U+5A95, tổng 12 nét, bộ nữ 女 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Yểm yểm 媕媕 — Một âm khác là Am. Xem Am.

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 5

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

yểm [nghiễm, quáng, quảng]

U+5E7F, tổng 3 nét, bộ nghiễm 广 (+0 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Mái nhà. § Cũng đọc là “yểm”.
2. Giản thể của chữ 廣.

Từ điển Thiều Chửu

① Mái nhà, cũng đọc là yểm.

Tự hình 3

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

yểm [yêm]

U+5F07, tổng 9 nét, bộ củng 廾 (+6 nét)
phồn thể, hội ý

Từ điển phổ thông

che chở

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Che, trùm. ◇Quản Tử 管子: “Tắc kì đồ, yểm kì tích” 塞其塗, 弇其跡 (Bát quan 八觀) Ngăn trở đường, che lấp dấu vết.
2. (Động) Noi theo, tuân theo. ◇Tuân Tử 荀子: “Năng yểm tích giả da?” 能弇跡者邪 (Phú thiên 賦篇) Có thể noi theo dấu vết chăng?
3. (Tính) Nhỏ, hẹp. ◎Như: “yểm khẩu” 弇口 miệng nhỏ. ◇Tả truyện 左傳: “Hành cập yểm trung” 行及弇中 (Tương Công nhị thập ngũ niên 襄公二十五年) Đi đến chỗ hẹp.
4. (Tính) Sâu, sâu kín. ◇Lã Thị Xuân Thu 呂氏春秋: “Quân tử trai giới, xử tất yểm” 君子齋戒, 處必弇 (Trọng đông 仲冬) Người quân tử giữ lòng trong sạch và ngăn ngừa tham dục, ở thì ở nơi sâu kín.

Từ điển Thiều Chửu

① Che trùm.
② Ðồ gì miệng bé trong ruột rộng gọi là yểm.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Che chắn, che trùm, che đậy;
② Vật có miệng nhỏ ruột rộng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phủ lên. Đậy lên — Cái nắp đậy — Con đường nhỏ hẹp — sâu xa. Xa xôi — Cái bình, cái lọ cổ nhỏ, miệng nhỉ, nhưng bụng phình to — Một âm khác là Yêm. Xem Yêm.

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 7

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

yểm

U+63A9, tổng 11 nét, bộ thủ 手 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

che chở

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Bưng, ngậm, min, đóng. ◎Như: “yểm khẩu” 掩口 bưng miệng, “yểm môn” 掩門 đóng cửa. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tam nhân thính thuyết, mang yểm liễu khẩu, bất đề thử sự” 三人聽說, 忙掩了口, 不提此事 (Đệ ngũ thập thất hồi) Ba người nghe nói, liền ngậm miệng, không nhắc đến chuyện ấy nữa.
2. (Động) Che lấp. ◎Như: “yểm cái” 掩蓋 che đậy, “yểm tế” 掩蔽 bưng che.
3. (Động) Ngưng lại, đình chỉ. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Giả Xá đẳng mệnh thủ hạ nhân yểm nhạc đình âm” 賈赦等命手下人掩樂停音 (Đệ thập ngũ hồi) Bọn Giả Xá bảo người nhà ngưng im tiếng nhạc.
4. (Động) Úp lấy, chụp lấy, thừa lúc không phòng bị mà đánh úp. ◎Như: “yểm tập” 掩襲 đánh úp. § Ghi chú: Nguyên là chữ “yểm” 揜.

Từ điển Thiều Chửu

① Bưng, ngậm, đóng. Như yểm khẩu 掩口 bưng miệng, yểm môn 掩門 đóng cửa, v.v.
② Che lấp, như yểm cái 掩蓋 che đậy, yểm tế 掩蔽 bưng che, v.v.
③ Úp lấy, chụp lấy, thừa lúc không có phòng bị mà úp ngay gọi là yểm, nguyên là chữ yểm 揜.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Che đậy, bưng bít: 掩口而笑 Bưng (che) miệng mà cười;
② Khép, đóng: 掩上門 Khép cửa;
③ (đph) Kẹp: 手被門掩了一下 Tay bị cánh cửa kẹp phải;
④ (văn) Úp lấy, chụp lấy (một cách bất ngờ).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Che đi — Che chở — Đóng lại. Đậy lại — Ngừng lại. Thôi — Lật xuống mà lấy. Lấy hết — Cũng chỉ sự đánh úp.

Tự hình 3

Dị thể 5

Chữ gần giống 2

Từ ghép 15

Một số bài thơ có sử dụng

yểm

U+63DC, tổng 12 nét, bộ thủ 手 (+9 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. giật lấy
2. chùm, che đậy

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Bắt lấy.
2. (Động) Che lấp, che đậy. § Thông “yểm” 掩. ◇Lễ Kí 禮記: “Hà bất yểm du, du bất yểm hà” 瑕不揜瑜, 瑜不揜瑕 (Sính nghĩa 聘義) Tì vết không che lấp ngọc, ngọc không che lấp tì vết.
3. (Động) Đoạt mất.

Từ điển Thiều Chửu

① Giật lấy.
② Chùm, che đậy.
③ Cướp.
④ Khốn đốn, ngặt nghèo.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Che đậy;
② Giật lấy;
③ Khốn đốn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trùm lên. Che lên — Đánh úp — Cướp đoạt — Dùng như chữ Yểm 掩.

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 6

Một số bài thơ có sử dụng

yểm [ám, ảm]

U+667B, tổng 12 nét, bộ nhật 日 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Tối, không sáng. ◇Nhạc phủ thi tập 樂府詩集: “Yểm yểm nhật dục minh” 晻晻日欲暝 (Tạp khúc ca từ thập tam 雜曲歌辭十三) Âm u ngày sắp tối.
2. (Tính) U ám, hôn ám. ◎Như: “yểm thế” 晻世 thời hôn ám.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Mặt trời không có ánh sáng.

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

yểm

U+6ABF, tổng 18 nét, bộ mộc 木 (+14 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây dâu núi

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Yểm tang” 檿桑 tên cây, ruột vỏ cây dùng làm giấy, gỗ dắn chắc dùng chế tạo cung, càng xe.

Từ điển Thiều Chửu

① Cây dâu núi.

Từ điển Trần Văn Chánh

(thực) Cây dâu núi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại cây dâu mọc trên núi, tức Sơn tang, gỗ rất cứng, thời xưa dùng để chế cung, lá hái cho tằm ăn rất tốt.

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 2

Từ ghép 2

yểm [yêm, yếp]

U+6B97, tổng 12 nét, bộ ngạt 歹 (+8 nét)
hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhơ bẩn — Xấu xa bẩn thỉu — Các âm khác là Yêm, Yếp. Xem các âm này.

Tự hình 1

Dị thể 3

Chữ gần giống 1

yểm [yêm]

U+6DF9, tổng 11 nét, bộ thuỷ 水 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Ngâm nước, ngập nước, chìm đắm. ◇Hàn Ác 韓偓: “Du giáp đôi tường thủy bán yêm” 榆莢堆牆水半淹 (Xuân tận nhật 春盡日) Cây du cây giáp chất đống bên tường, nước ngập một nửa.
2. (Động) Kéo dài, để lâu ngày. ◎Như: “yêm lưu” 淹留 ở lâu, “yêm trệ” 淹滯 đọng mãi.
3. (Động) Rịn, thấm. ◎Như: “cách chi oa bị hãn yêm đắc nan thụ” 胳肢窩被汗淹得難受 nách rịn mồ hôi rất khó chịu.
4. (Phó) Sâu xa, sâu sắc. ◎Như: “yêm thông” 淹通 thông hiểu sâu xa, “học vấn yêm bác” 學問淹博 học vấn sâu rộng.
5. Một âm là “yểm”. (Động) Mất, chìm mất.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngâm nước.
② Ðể lâu, như yêm lưu 淹留 ngâm mãi, yêm trệ 淹滯 đọng mãi, v.v.
③ Sâu, như yêm thông 淹通 thông hiểu sâu xa.
④ Một âm là yểm. Mất.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Mất.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chìm xuống nước — Chìm đắm — Một âm là Yêm. Xem Yêm.

Tự hình 3

Dị thể 5

Chữ gần giống 2

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

yểm [yêm]

U+6E30, tổng 12 nét, bộ thuỷ 水 (+9 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

ngập chìm

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Mây nổi lên. ◇Vương Lệnh 王令: “Yểm yểm khinh vân lộng lạc huy, Hoại diêm sào mãn yến lai quy” 渰渰輕雲弄落暉, 壞簷巢滿燕來歸 (Yểm yểm 渰渰).
2. (Danh) Mây âm u. ◇張協: “Thê phong khởi đông cốc, Hữu yểm hưng nam sầm” 淒風起東谷, 有渰興南岑 (Tạp thi 雜詩).
3. (Động) Chìm đắm, chìm mất. § Thông “yểm” 淹. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Môn xá cư lư, dĩ bị hắc thủy yểm một” 門舍居廬, 已被黑水渰沒 (Trường dã nữ tử 長冶女子).

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Ngập chìm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng mây nhiều. Trời nhiều mây.

Tự hình 1

Dị thể 3

Chữ gần giống 6

yểm [ấp]

U+7F68, tổng 13 nét, bộ võng 网 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

quăng lưới bắt cá

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lưới đánh cá bắt thú.
2. (Động) Dùng lưới bắt. ◇Tả Tư 左思: “Yểm phỉ thúy, điếu yển” 罨翡翠, 釣鰋 (Thục đô phú 蜀都賦) Lưới bắt chim trả, câu cá yển.
3. (Động) Che, trùm, lấp. ◇Từ Hoằng Tổ 徐弘祖: “Trùng phong yểm ánh” 重峰罨映 (Từ hà khách du kí 徐霞客遊記) Núi chập trùng che ánh sáng mặt trời.
4. § Có khi đọc là “ấp”.

Từ điển Thiều Chửu

① Quăng lưới đánh cá.
② Rịt, thầy thuốc chữa bệnh lấy nước đá hay nước sôi tẩm vào miếng bông hay miếng giẻ đắp vào chỗ đau gọi là yểm. Có khi đọc là chữ ấp.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Chườm, đắp, rịt: 溫罨 Chườm nước nóng; 冷罨 Chườm nước đá;
② Lưới (bắt chim hoặc bắt cá);
③ Quăng lưới (để bắt chim hay bắt cá).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái lưới đánh cá — Dùng lưới úp lên, chụp lên mà bắt cá — Trùm lên. Chụp lên.

Tự hình 2

Dị thể 5

Chữ gần giống 1

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

yểm [am]

U+88FA, tổng 13 nét, bộ y 衣 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái yếm rãi của trẻ con, đeo trước ngực để thấm nước rãi — Mép áo. Viền áo — Một âm khác là Am. Xem vần Am.

Tự hình 2

yểm [yếp]

U+9765, tổng 15 nét, bộ hán 厂 (+13 nét), diện 面 (+6 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 靨

Từ điển Trần Văn Chánh

Nốt ruồi.

Tự hình 2

Dị thể 3

yểm

U+9B47, tổng 15 nét, bộ quỷ 鬼 (+6 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

mơ bị bóng đè

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 魘.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 魘

Từ điển Trần Văn Chánh

① Bị bóng đè;
② Mớ, nói mê;
③ (văn) Ếm (bùa).

Tự hình 2

Dị thể 2

yểm

U+9B58, tổng 23 nét, bộ quỷ 鬼 (+14 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

mơ bị bóng đè

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ác mộng.
2. (Động) Bị bóng đè, nói mê, mớ (trong cơn ác mộng miệng ngực bị đè ép, khó thở). ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Cô nương! Cô nương! Chẩm ma yểm trụ liễu! Khoái tỉnh tỉnh nhi thoát liễu y phục thụy bãi” 姑娘! 姑娘! 怎麼魘住了! 快醒醒兒脫了衣服睡罷 (Đệ bát thập nhị hồi) Cô nương! Cô nương! Nằm mớ gì thế! Mau mau tỉnh dậy, cởi áo ra mà ngủ.
3. (Động) Ếm (dùng pháp thuật trấn phục).
4. (Động) Làm bùa chú hại người.

Từ điển Thiều Chửu

① Bóng đè, nằm mơ thấy ma đè, giật mình tỉnh dậy. Yểm mị 魘魅 dùng phép phù chú yểm cầu cho người ta chết.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Bị bóng đè;
② Mớ, nói mê;
③ (văn) Ếm (bùa).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giấc mơ thấy ma quỷ — Cơn ác mộng — Nỗi hoảng sợ trong giấc mộng.

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 1

Từ ghép 3

yểm

U+9EE1, tổng 18 nét, bộ hắc 黑 (+6 nét)
giản thể

Từ điển phổ thông

nốt ruồi

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 黶.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 黶

Tự hình 1

Dị thể 1

yểm [yêm]

U+9EE4, tổng 20 nét, bộ hắc 黑 (+8 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

màu đen hơi xanh, màu xanh đen

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Màu xanh đen.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Màu đen hơi xanh, màu xanh đen.

Tự hình 2

Dị thể 6

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

yểm

U+9EED, tổng 21 nét, bộ hắc 黑 (+9 nét)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Màu đen. Đen kịt. Cũng đọc Ảm.

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

yểm

U+9EF6, tổng 26 nét, bộ hắc 黑 (+14 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

nốt ruồi

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nốt ruồi. § Tục gọi là “yểm tử” 黶子. Cũng như “chí” 痣.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái nốt ruồi. Tục gọi là yểm tử 黶子. Còn gọi là chí 痣.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Nốt ruồi đen (trên da).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nốt ruồi đen ở trên da.

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 1

yểm

U+9F91, tổng 21 nét, bộ long 龍 (+5 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cao và trong sáng.

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 1