Có 1 kết quả:

罨畫 yểm hoạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ Hội hoạ, chỉ lối vẽ dùng đủ loại màu sắc.

Một số bài thơ có sử dụng