Có 1 kết quả:

𠸄 ành

1/1

ành [inh, ềnh, ễnh]

U+20E04, tổng 11 nét, bộ khẩu 口 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

thở ành ạch