Có 2 kết quả:

夭 èo妖 èo

1/2

èo [eo, yêu, yếu, yểu, ỉu]

U+592D, tổng 4 nét, bộ đại 大 + 1 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Trần Văn Kiệm

sống èo ọt (tả dạng dễ đau yếu)

Tự hình 5

Dị thể 7

èo [yêu]

U+5996, tổng 7 nét, bộ nữ 女 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

sống èo ọt (tả dạng dễ đau yếu)

Tự hình 3

Dị thể 7