Có 1 kết quả:

咼 ùa

1/1

ùa [oa, , ua, uả]

U+54BC, tổng 8 nét, bộ khẩu 口 + 5 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

ùa vào

Tự hình 2

Dị thể 4