Có 3 kết quả:

癋 úa𦼇 úa𪹪 úa

1/3

úa []

U+764B, tổng 17 nét, bộ nạch 疒 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

úa héo

Tự hình 1

úa []

U+26F07, tổng 15 nét, bộ thảo 艸 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lá úa

úa

U+2AE6A, tổng 16 nét, bộ hoả 火 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

héo úa