Có 1 kết quả:

多 đơ

1/1

đơ [đa, đi]

U+591A, tổng 6 nét, bộ tịch 夕 + 3 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

cứng đơ

Tự hình 5

Dị thể 8