Có 1 kết quả:

待 đảy

1/1

đảy [dợi, rãi, đãi, được, đất, đẩy, đẫy, đậy, đợi]

U+5F85, tổng 9 nét, bộ xích 彳 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

đay đảy

Tự hình 4

Dị thể 1