Có 5 kết quả:

典 đến旦 đến𦤾 đến𦥃 đến𨀏 đến

1/5

đến [điếng, điển]

U+5178, tổng 8 nét, bộ bát 八 + 6 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

đến nơi; đến cùng; đến nỗi

Tự hình 6

Dị thể 7

đến [đán, đắn]

U+65E6, tổng 5 nét, bộ nhật 日 + 1 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Hồ Lê

đến nơi; đến cùng; đến nỗi

Tự hình 5

Dị thể 3

đến

U+2693E, tổng 11 nét, bộ chí 至 + 5 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đến nơi; đến cùng; đến nỗi

Tự hình 1

đến

U+26943, tổng 14 nét, bộ chí 至 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đến nơi; đến cùng; đến nỗi

đến [rến]

U+2800F, tổng 12 nét, bộ túc 足 + 5 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đến nơi; đến cùng; đến nỗi