Có 1 kết quả:

鼎 đễnh

1/1

đễnh [đềnh, đểnh, đỉnh]

U+9F0E, tổng 12 nét, bộ đỉnh 鼎 + 0 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Trần Văn Kiệm

lơ đễnh

Tự hình 5

Dị thể 13