Có 1 kết quả:

度 đọ

1/1

đọ [dác, dạc, đo, đác, đù, đạc, đồ, độ, đợ, đủ]

U+5EA6, tổng 9 nét, bộ nghiễm 广 + 6 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

đọ sức; so đọ

Tự hình 4

Dị thể 8