Có 1 kết quả:

沓 đốp

1/1

đốp [đôm, đạp, đệp, độp]

U+6C93, tổng 8 nét, bộ thuỷ 水 + 4 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

đốp chát; đôm đốp, lốp đốp

Tự hình 3

Dị thể 1