Có 2 kết quả:

㗳 đớp答 đớp

1/2

đớp

U+35F3, tổng 15 nét, bộ khẩu 口 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cá đớp mồi; chó đớp

Dị thể 1

đớp [hóp, đáp]

U+7B54, tổng 12 nét, bộ trúc 竹 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

cá đớp mồi; chó đớp

Tự hình 3

Dị thể 5