Có 1 kết quả:

於 ơ

1/1

ơ [thờ, ô, ư, ưa, , , , ]

U+65BC, tổng 8 nét, bộ phương 方 + 4 nét
phồn thể, tượng hình

Từ điển Hồ Lê

thờ ơ

Tự hình 7

Dị thể 6