Có 2 kết quả:

音 ậm𠿮 ậm

1/2

ậm [âm, ơm]

U+97F3, tổng 9 nét, bộ âm 音 + 0 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

ậm à ậm ừ

Tự hình 4

Dị thể 3

ậm [ấm, ẫm, ỏm, ỡm]

U+20FEE, tổng 15 nét, bộ khẩu 口 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nói ậm ừ

Tự hình 1