Có 1 kết quả:

𠲖 ề

1/1

[e, è, ê, ơi]

U+20C96, tổng 9 nét, bộ khẩu 口 (+6 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ề à

Tự hình 1