Có 1 kết quả:

夭 ỉu

1/1

ỉu [eo, yêu, yếu, yểu, èo]

U+592D, tổng 4 nét, bộ đại 大 + 1 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Hồ Lê

iu ỉu, ỉu xìu

Tự hình 5

Dị thể 7