Có 2 kết quả:

屋 ọc𣹙 ọc

1/2

ọc [ốc]

U+5C4B, tổng 9 nét, bộ thi 尸 + 6 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

ọc ạch

Tự hình 5

Dị thể 6

ọc []

U+23E59, tổng 11 nét, bộ thuỷ 水 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

ọc ạch, đầy ọc