Có 2 kết quả:

嗚 ỏ𫉩 ỏ

1/2

[o, u, ô, ú, ]

U+55DA, tổng 13 nét, bộ khẩu 口 (+10 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

ỏ bao = quản bao

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

U+2B269, tổng 16 nét, bộ thảo 艸 (+13 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ỏ bao = quản bao