Có 6 kết quả:

恶 ố惡 ố汚 ố污 ố洿 ố癋 ố

1/6

[ác]

U+6076, tổng 10 nét, bộ tâm 心 + 6 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

hoen ố

Tự hình

Dị thể

[ác]

U+60E1, tổng 12 nét, bộ tâm 心 + 8 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

hoen ố

Tự hình

Dị thể

[ô]

U+6C5A, tổng 6 nét, bộ thuỷ 水 + 3 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

hoen ố

Tự hình

Dị thể

[ô]

U+6C61, tổng 6 nét, bộ thuỷ 水 + 3 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

hoen ố

Tự hình

Dị thể

[ô, ]

U+6D3F, tổng 9 nét, bộ thuỷ 水 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

hoen ố

Tự hình

Dị thể

[úa]

U+764B, tổng 17 nét, bộ nạch 疒 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

hoen ố

Tự hình