Có 1 kết quả:

唹 ừ

1/1

[, , , ]

U+5539, tổng 11 nét, bộ khẩu 口 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

ừ cho xong chuyện

Tự hình 1