Có 4 kết quả:

吧 bơ巴 bơ𠀧 bơ𪩬 bơ

1/4

[ba, , vài]

U+5427, tổng 7 nét, bộ khẩu 口 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

bơ phờ

Tự hình 2

[ba, va]

U+5DF4, tổng 4 nét, bộ kỷ 己 + 1 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Hồ Lê

bơ vơ; bờ phờ

Tự hình 5

Dị thể 3

[ba]

U+20027, tổng 7 nét, bộ nhất 一 + 6 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bơ vơ; bờ phờ

Tự hình 1

U+2AA6C, tổng 7 nét, bộ kỷ 己 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bơ vơ; bờ phờ