Có 3 kết quả:

般 bơn𩺡 bơn𩺪 bơn

1/3

bơn [ban, bàn, bát]

U+822C, tổng 10 nét, bộ chu 舟 + 4 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình 5

Dị thể 2

bơn

U+29EA1, tổng 21 nét, bộ ngư 魚 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thờn bơn

bơn

U+29EAA, tổng 21 nét, bộ ngư 魚 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thờn bơn