Có 1 kết quả:

𢴾 bươi

1/1

bươi [bai, bơi]

U+22D3E, tổng 15 nét, bộ thủ 手 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bươi móc (bới móc)

Tự hình 1