Có 2 kết quả:

瓿 bẫu𧧀 bẫu

1/2

bẫu [phễu]

U+74FF, tổng 12 nét, bộ ngoã 瓦 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

bẫu (cái bình)

Tự hình 2

Dị thể 1

bẫu [ngoa, phễu]

U+279C0, tổng 11 nét, bộ ngôn 言 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)