Có 2 kết quả:

𣔟 bắp𥟼 bắp

1/2

bắp

U+2351F, tổng 11 nét, bộ mộc 木 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bắp cày; bắp đùi

bắp

U+257FC, tổng 12 nét, bộ hoà 禾 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bắp cải