Có 7 kết quả:

別 bịt捌 bịt𠣶 bịt𢃉 bịt𤿱 bịt𦖇 bịt𨧢 bịt

1/7

bịt [biết, biệt, bét, bít, bẹt, bết, bệt]

U+5225, tổng 7 nét, bộ đao 刀 + 5 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

bịt tai

Tự hình 4

Dị thể 6

bịt [bát, bít, bắt, xốc]

U+634C, tổng 10 nét, bộ thủ 手 + 7 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình 2

Dị thể 4

bịt

U+208F6, tổng 12 nét, bộ bao 勹 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bịt mặt

bịt

U+220C9, tổng 10 nét, bộ cân 巾 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bịt mặt

bịt

U+24FF1, tổng 12 nét, bộ bì 皮 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bịt trống

bịt

U+26587, tổng 13 nét, bộ nhĩ 耳 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bịt tai

bịt

U+289E2, tổng 15 nét, bộ kim 金 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mũi tên bịt sắt