Có 3 kết quả:

倍 buạ步 buạ𡝃 buạ

1/3

buạ [bạu, bậu, bội, bụa, vội]

U+500D, tổng 10 nét, bộ nhân 人 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

goá bụa

Tự hình 3

Dị thể 4

buạ [bộ, bụa]

U+6B65, tổng 7 nét, bộ chỉ 止 + 3 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

goá bụa

Tự hình 6

Dị thể 7

buạ [bụa]

U+21743, tổng 10 nét, bộ nữ 女 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

goá bụa