Có 4 kết quả:

噱 cược屩 cược蹻 cược𪨗 cược

1/4

cược

U+5671, tổng 16 nét, bộ khẩu 口 + 13 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

cược tiền, cược với nhau

Tự hình 2

Dị thể 5

cược

U+5C69, tổng 18 nét, bộ thi 尸 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cược trước vĩ ba (cong đuôi)

Tự hình 2

Dị thể 6

cược [kều, nghiêu]

U+8E7B, tổng 19 nét, bộ túc 足 + 12 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

cược trước vĩ ba (cong đuôi)

Tự hình 2

Dị thể 8

cược

U+2AA17, tổng 12 nét, bộ thi 尸 + 9 nét
giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cược trước vĩ ba (cong đuôi)

Tự hình 1

Dị thể 2