Có 2 kết quả:

港 cảng𪡝 cảng

1/2

cảng

U+6E2F, tổng 12 nét, bộ thuỷ 水 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

hải cảng

Tự hình 2

Dị thể 3

cảng

U+2A85D, tổng 12 nét, bộ khẩu 口 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)