Có 1 kết quả:

慬 cỡm

1/1

cỡm [cỡn, ngẩn]

U+616C, tổng 14 nét, bộ tâm 心 + 11 nét
phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

kệch cỡm

Tự hình 1

Dị thể 1