Có 1 kết quả:

祝 chóc

1/1

chóc [chuốc, chúc, chọc, chốc, dốc, gióc]

U+795D, tổng 9 nét, bộ kỳ 示 (+5 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

chim chóc; chóc mòng (mơ tưởng không nguôi)

Tự hình 5

Dị thể 5

Chữ gần giống 3