Có 2 kết quả:

加 chơ諸 chơ

1/2

chơ [gia]

U+52A0, tổng 5 nét, bộ lực 力 + 3 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

chỏng chơ, chơ vơ

Tự hình 4

chơ [chã, chư, chưa, chở, chứa, đã]

U+8AF8, tổng 15 nét, bộ ngôn 言 + 8 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

chỏng chơ, chơ vơ

Tự hình 3

Dị thể 6