Có 1 kết quả:

䤠 chỉa

1/1

chỉa

U+4920, tổng 12 nét, bộ kim 金 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cái chỉa (cái nĩa)

Tự hình 1

Dị thể 1