Có 1 kết quả:

光 cuông

1/1

cuông [quang, quàng, quăng]

U+5149, tổng 6 nét, bộ nhân 儿 + 4 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

bộ cuông gánh (bộ quang gánh)

Tự hình 6

Dị thể 12