Có 2 kết quả:

瘐 dú癒 dú

1/2

[dúa, ]

U+7610, tổng 13 nét, bộ nạch 疒 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngồi dú một xó

Tự hình 2

Dị thể 3

[]

U+7652, tổng 18 nét, bộ nạch 疒 + 13 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngồi dú một xó

Tự hình 1

Dị thể 3