Có 1 kết quả:

瘐 dúa

1/1

dúa [, ]

U+7610, tổng 13 nét, bộ nạch 疒 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

diêm dúa

Tự hình 2

Dị thể 3