Có 1 kết quả:

閲 dượt

1/1

dượt [duyệt]

U+95B2, tổng 15 nét, bộ môn 門 (+7 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

tập dượt

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 1