Có 2 kết quả:

画 dạch畫 dạch

1/2

dạch [hoạ, vạch, vệch]

U+753B, tổng 8 nét, bộ điền 田 + 3 nét
giản thể, tượng hình

Từ điển Trần Văn Kiệm

dạch bờ rào; dạch mặt

Tự hình 2

Dị thể 11

dạch [hoạ, hoạch, vạch, vệch, vệt]

U+756B, tổng 12 nét, bộ điền 田 + 7 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

dạch bờ rào; dạch mặt

Tự hình 5

Dị thể 14