Có 1 kết quả:

誘 dủ

1/1

dủ [, dỗ, dụ]

U+8A98, tổng 14 nét, bộ ngôn 言 + 7 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình 4

Dị thể 7