Có 3 kết quả:

卣 dữu銪 dữu铕 dữu

1/3

dữu

U+5363, tổng 7 nét, bộ bốc 卜 + 5 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Trần Văn Kiệm

dữu (cút rượu)

Tự hình 4

Dị thể 3

dữu [hữu]

U+92AA, tổng 14 nét, bộ kim 金 + 6 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dữu (chất europium)

Tự hình 2

Dị thể 1

dữu [hữu]

U+94D5, tổng 11 nét, bộ kim 金 + 6 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

dữu (chất europium)

Tự hình 2

Dị thể 3